Táto webová stránka používa cookies.

Používame cookies, aby sme Vám umožnili pohodlné prezeranie webu.

Nastavenie cookieTu máte možnosť povoliť jednotlivé cookies podľa vašich preferencií. 
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správnu funkčnosť webu a nemožno ich zakázať. 

GDPR

 

                           

Informácie GDPR (www)

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno:                                           KERUCOK s.r.o.

Sídlo:                                                           Mieru 20, 083 01 Sabinov

IČO:                                                             46597221

IČ DPH:                                                        SK 2023458987

WeB:                                                            www.kerucok.sk

Zápísaný:                                                      Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 25744/P

 

 

Kontaktné údaje manažéra predaja:

Meno a priezvisko:                                         Peter Kocúrek

Telefón:                                                         0908 301 773

Mail:                                                             distribucia@kerucok.sk

 

Kontaktné údaje obchodných zástupcov:

Meno a priezvisko:                                          Marián Šoltys

Telefón:                                                          0949 117 994

 

Meno a priezvisko:                                         Simona Ceperková

Telefón:                                                         0918 655 280

 

 

1. Spracúvanie a ochranu osobných údajov fyzickej osoby upravuje:

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej ako „Nariadenie GDPR“,
 • a Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej ako „Zákon 18“.

 

2. Zodpovedná osoba pre DPO:

 • Zodpovedná osoba pre DPO nieje určená

 

3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje návštevníkov www stránky:

 • pri zaslaní podnetu cez kontaktný formulár:
 • titul, meno, priezvisko, tel. číslo, emailová adresa, predmet a text správy

 

4. Účel spracúvania osobných údajov:

 • vybavenie požiadavky / podnetu zaslaného z kontaktného formulára

 

5. Právny základ spracúvania osobných údajov:

 • poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné v zmysle čl. 6, ods. 1, písm. a) Nariadenia GDPR, resp. § 13, ods. (1), písm. a) Zákona 18

 

6. Doba uchovávania osobných údajov:

 • do vybavenia požiadavky / do odvolania súhlasu

 

7. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa:

 • bez oprávnených záujmov prevádzkovateľa

 

8. Identifikácia príjemcu osobných údajov:

 • ---

 

9. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

 • osobné údaje sa neprenášajú

 

10. Práva dotknutej osoby:

 • dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia GDPR, resp. Zákona 18 právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania (čl. 77 / § 100) a na spracovanie osobných údajov, ktoré sa zakladá na udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov, má právo svoj súhlas na spracovanie osobných údajov kedykoľvek odvolať; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

11. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodnutia + profilovanie:

 • bez existencie automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

 

12. Prevádzkovateľ dodržiava ustanovenia Nariadenia GDPR a Zákona 18:

 • zásady spracúvania osobných údajov
 • povinnosti pri uplatňovaní práv dotknutej osoby
 • všeobecné povinnosti prevádzkovateľa
 • štandardnú a špecifickú ochranu osobných údajov
 • bezpečnosť spracúvania

 

13. Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť v zmysle  § 79 Zákona 18 a osobných údajov, ktoré spracúva.